Vertrouwenspersonen

We doen ons best om te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is van Scouting Rijssen zich daar thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn dat je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties zijn er binnen Scouting Rijssen twee vertrouwenspersonen aangesteld.

Wat doen de vertrouwenspersonen?

De vertrouwenspersonen zijn beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp.

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met een vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersonen is besproken of dát er met de vertrouwenspersonen contact is gezocht. Andere mensen (bijvoorbeeld ouders of andere betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. In principe vindt er wel overleg plaats binnen het groepsbestuur. Mocht u dat niet op prijs stellen, geeft u dat dan aan. Mocht er sprake zijn van strafbare feiten of andere dringende zaken zoals de (psychische of lichamelijke) gezondheid van een betrokkene dan zal er, in overleg, contact gezocht móeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersonen zullen samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kunnen de vertrouwenspersonen hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersonen zullen niet optreden als mediator. Ook kunnen de vertrouwenspersonen de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kunnen zij ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.

Kortom:

De vertrouwenspersonen kunnen dus worden benaderd als je een probleem hebt, dat je niet wilt of kunt bespreken met iemand van de leiding of het bestuur. Dit geldt zowel voor (staf)leden als ouders.

We hopen dat niemand de vertrouwenspersonen echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk beter is als je problemen direct met elkaar bespreekt. Ook willen we onderstrepen dat het eerste aanspreekpunt bij problemen altijd de eigen leiding / teamleider is, en daarna de groepsvoorzitter of één van de groepsbegeleiders is.

Volgens Scouting Nederland heeft een vertrouwenspersoon de volgende taken:

  1. Beschikbaar zijn voor vragen en/of opmerkingen van ouders, met name over zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers van de groep en de jeugdleden, als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kunnen zaken zijn rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten, maar het kan ook over iets anders gaan.
  2. Contactpersoon zijn voor de vrijwilligers voor zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers onderling en/of met de jeugdleden, rondom diezelfde onderwerpen, voor zover men behoefte heeft aan een vertrouwenspersoon of zaken niet door het bestuur kunnen worden behandeld.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Onze vertrouwenspersonen zijn Stefan Nijsink en Dinja Seppenwoolde. Jij of u kunnen contact met hen opnemen via vertrouwenspersoon@scouting-rijssen.nl. Mocht u om welke reden dan ook één van de twee vertrouwenspersonen willen benaderen, dan kan dat via stefan@scouting-rijssen.nl of dinja@scouting-rijssen.nl. Natuurlijk is het ook mogelijk om het groepsbestuur rechtstreeks te benaderen. Dat kan via voorzitter@scouting-rijssen.nl.

Daarnaast zijn er ook vertrouwenspersonen beschikbaar vanuit Scouting Nederland. Meer informatie hierover vind je op www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid-en-gezondheid/sociale-veiligheid/informatie-en-advies/landelijke-vertrouwenspersonen.